Per acord del Director General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de febrer de 1987, es va resoldre la creació de la Mancomunitat intermunicipal voluntària de l'Alt Penedès. L'anunci oficial de la constitució de la Mancomunitat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 919, de data 25 de novembre de 1987.

Els estatus vigents són els que figuren en aquest document.