Article Index

La Comissió de Govern és l'òrgan directe d’estudi i resolució dels problemes derivats de la prestació dels serveis d’aquesta Mancomunitat, i resta integrada per la tercera part dels membres integrants del Ple. En l'actualitat, composen la Comissió de govern els alcaldes i alcaldesses del Ajuntaments que constitueixen la Mancomunitat.